Overeenkomst
Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  • U zich aanmeldt voor een coachingstraject of -programma, opleiding, training, workshop, event of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  • Wij een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
  • U een product aanschaft via de website.


Annulering
Consumenten / particulieren
Online diensten
Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan leonie@mamavankai.nl. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus €25,- administratiekosten zal worden teruggestort. Indien het een product betreft zijn de retour kosten voor verzending voor eigen rekening.

Online producten
Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan leonie@mamavankai.nl.
De totale kosten minus de verzendkosten zullen worden teruggestort.

Overige diensten
Losse coachingsgesprekken kunnen tot 48 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht. Annulering van deelname aan workshops of events is niet mogelijk. Wel kan in overleg gekeken worden of iemand anders uw deelname kan overnemen.


Bedrijven
Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject- of programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

Betaling
Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.


Coachingsdiensten voor consumenten / particulieren

Facturatie kan in één of meerdere termijnen plaatsvinden na overleg. Een eerste termijn wordt in ieder geval voor aanvang van een traject in rekening gebracht. Indien er sprake is van een eenmalige afname (workshop, event e.d.) vindt facturatie in één keer voor de levering van de dienst plaats.

Coachingsdiensten voor bedrijven
Facturatie geschiedt in één keer voor aanvang van de te leveren dienst.

Fysieke producten
Facturatie geschiedt in één keer voor levering van het product.

Vervanging
Als ik door ziekte of overmacht geen workshop of coaching kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de workshop of het coachingsgesprek in overleg te verplaatsen naar een andere datum.

Aansprakelijkheid
Bent u ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met u uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

Intellectueel eigendom
Het materiaal welke gebruikt wordt in coachingstrajecten en (online) –programma’s, workshops en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.


Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten. Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt.